Standard for næringsgruppering (SN)

ISIC (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) kom ut i revidert utgave i 1990. Innenfor EF ble det imidlertid bestemt at alle medlemslandene skulle ta i bruk NACE Rev.1. Siden de fleste EFTA-land tok i bruk NACE Rev. 1, bestemte SSB seg for å lage en ny standard for næringsgruppering med NACE Rev. 1 som grunnlag istedenfor å ta i bruk den reviderte versjonen av ISIC.

Ned til det 4-sifrede nivået som er NACE Rev. 1s mest detaljerte nivå er den norske versjonen identisk med NACE Rev.1, mens 5.siffer (næringsundergruppe) er et nasjonalt norsk nivå.De statistiske enheter: Nedenfor følger en kort omtale av de statistiske enheter som klassifiseres i henhold til NACE Rev. 1. Enhetene er fastsatt i Rådsforordning (EØF) nr. 696/93.

ForetaketEt foretak består av den minste kombinasjon av juridiske enheter som utgjør en organisatorisk enhet som produserer varer eller tjenester. Det har til en viss grad selvstendig beslutningsmyndighet, særlig med hensyn til anvendelsen av sine løpende ressurser.

Et foretak kan utøve en eller flere aktiviteter. Aktivitetene kan foregå på ett eller flere steder. Et foretak kan imidlertid bestå av en enkelt juridisk enhet. Den institusjonelle enhetenEnheten er en grunnleggende enhet for økonomiske beslutninger.

Den har selvstendig beslutningsmyndighet med hensyn til utøvelsen av sin hovedfunksjon og kan dessuten føre et fullstendig regnskap. Foretaksgruppen En foretaksgruppe består av flere foretak. Disse er juridisk og/eller finansielt knyttet sammen.

Den kan sentralisere visse aspekter av økonomistyring og skattemessige disposisjoner. Foretaksgruppen utgjør en økonomisk enhet som har myndighet til å treffe beslutninger. Dette gjelder spesielt for de enheter den består av. BransjeenhetenBransjeenheten omfatter alle deler av et foretak som bidrar til utøvelsen av en aktivitet på næringsgruppenivå, dvs. 4-siffernivå i NACE Rev.1. Enheten er det vi kaller analyseenhet. Bransjeenheten kan bestå av en eller flere lokale bransjeenheter. For hver bransjeenhet må det kunne beregnes eller angis minst produksjonsverdi, vareinnsats, lønnskostnader, driftsresultat, samt sysselsetting og bruttoinvestering i fast realkapital. Den homogene produksjonsenhetenDet som kjennetegner en homogen produksjonsenhete er at den består av en enkelt aktivitet. Denne aktiviteten identifiseres ved homogene innsatsprodukter, en produksjonsprosess og produkter. Enheten er analyseenhet og kan tilsvare en institusjonell enhet eller en del av en institusjonell enhet.

Den kan derimot ikke tilhøre to ulike institusjonelle enheter. Den lokale enhet En lokal enhet kan være et foretak eller en del av et foretak. Den kan bestå av flere aktiviteter, men aktivitetene må foregå på ett sted som kan identifiseres geografisk. Den lokale bransjeenhetEnheten er den delen av en bransjeenhet som tilsvarer en lokal enhet. Hvert foretak må omfatte minst en lokal bransjeenhet.

Den lokale homogene produksjonsenheten Enheten er den delen av en homogen produksjonsenhet som tilsvarer en lokal enhet. Enheten er det vi kaller for analyseenhet.